Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN

Op deze pagina staan de huurvoorwaarden welke zijn overeengekomen tussen de verhuurder en de recreant (huurder)

DEFINITIES

 • Accommodatie: De Vakantiewoning De Blenck 50 / Wildrijk 139.
 • Annulering: De schriftelijke beëindiging door de Recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 • Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Recreant en/of zijn Mederecreant(en).
 • Faciliteiten: Alle voorzieningen binnen of buiten de parken waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt
 • Gasten: Alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of de voorzieningen van de parken evenals bezoekers van het park.
 • Gezin: Een gezelschap van ouder(s) met thuiswonende kinderen.
 • Huurprijs: De overeengekomen prijs tussen de Verhuurder en Recreant voor de huur van het object.
 • Informatie: schriftelijk of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de Accommodatie en/of het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels betreffende het verblijf:
 • Kosten: alle kosten voor de verhuurder die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf.
 • Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en) of bij gebreke van vermelding van dezen, de met de Recreant meereizende personen.
 • Parkreglement: Het reglement dat voor een park is opgesteld en waarin aanvullende regels zijn opgenomen die per park kunnen verschillen.
 • Recreant: degene die met de verhuurder de overeenkomst betreffende de Accommodatie aangaat.
 • Reissom: Huurkosten en overige kosten.
 • Totaalprijs: Het totaal verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op de gesloten overeenkomst tussen de verhuurder en Recreant exclusief de waarborgsom.
 • Uitbreiding: Een eenvoudige aanvulling op de bestaande overeenkomst zoals het bestellen van een extra lakenpakket of het aanmelden van een extra deelnemer.
 • Waarborgsom: Een bedrag dat vóór aanvang van of tijdens het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de Waarborgsom worden verrekend.
 • Wijziging: Een verandering van de overeenkomst zoals o.a. het wijzigen van de huurperiode of de aard van de Accommodatie.

INHOUD, DUUR EN AFLOOP VAN DE OVEREENKOMST
De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Recreant de overeengekomen Accommodatie voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om deze Accommodatie van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te gebruiken.

De Recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de Mederecreanten(en) en/of derden die hem bezoeken en/of bij het verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen de verhuurder en de Recreant terzake van de verhuur van Accommodatie.

Ook de ter plaatse per park geldende aanvullende regels dienen door de Gasten te worden nageleefd.

De Recreant dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen en zijn Gasten kennis nemen van al deze voorwaarden en regels en staat in voor naleving daarvan.

De verhuurder behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en/of de Reglementen.

RESERVERINGEN/KORTINGEN/BETALINGEN
Reservering
Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar (de Recreant). De verhuurder is gerechtigd om te allen tijde een afschrift van het identiteitsbewijs van een Gast te verlangen. Het verkeerd opgeven van namen en/of adres en/of andere belangrijke gegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot verwijdering van het park onverminderd het recht van de verhuurder op betaling van de Totaalprijs.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

Op verzoek kan de bevestiging van een reservering per post plaatsvinden.

Indien de Recreant van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient dit uiterlijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf schriftelijk aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode kan op beweerde onjuistheden geen beroep meer worden gedaan en wordt de bevestiging als correct beschouwd.

Annulering
Bij annulering betaalt de Recreant een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:

 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de huurprijs;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs;
 • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de huurprijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de huurprijs .

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, indien de Accommodatie door een derde op voordracht van de Recreant en met schriftelijke instemming van de verhuurder wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en de Totaalprijs, te vermeerderen met de waarborgsom, van deze derde door de verhuurder is ontvangen.

Betaling
De Recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

50% van de reissom dient voldaan te zijn binnen 15 dagen na reservering.

Het restant van de Totaalprijs vermeerderd met de waarborgsom dient uiterlijk 2 weken vóór de dag van aankomst voldaan te zijn.

De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek te zijn afgerekend.

Bij reserveringen binnen 2 weken vóór de dag van aankomst dient het gehele factuurbedrag onmiddellijk te worden voldaan.

Bedragen die bij aankomst in het park nog niet op de rekening van de verhuurder zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan.

Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum een Toeristische plaats is geboekt en de Recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs;

Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum een Toeristische plaats is geboekt en de Recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de Recreant overeenkomstig van deze Algemene Voorwaarden een vergoeding verschuldigd is aan de verhuurder. De verhuurder dient vooraf aan de Recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

Indien de Recreant die een Vakantieverblijf heeft gehuurd, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de Overeengekomen prijs.

De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de Recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

PRIJS(WIJZIGINGEN)
De (Totaal)prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de verhuurder zijn vastgesteld.

Alle op de website opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende B.T.W.-tarief. De huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting. De omvang en verschuldigdheid van locale heffingen zijn afhankelijk van de plaats waar het park is gelegen.

WIJZIGING OF AANVULLING VAN DE OVEREENKOMST
Indien de Recreant na het sluiten van de overeenkomst nog Wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het de verhuurder vrij om te bepalen of en in hoeverre Wijzigingen zullen worden geaccepteerd.

Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Ingeval de verhuurder door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal de verhuurder aan de Recreant een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit wijzigingsvoorstel mag worden afgewezen. Het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn geaccepteerd door de Recreant als dit voorstel niet binnen 14 dagen na dagtekening daarvan, schriftelijk door de Recreant is afgewezen. De verhuurder zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

AANKOMST EN VERTREK
De Accommodatie is op aankomstdatum beschikbaar vanaf 14.00 uur.

Indien de Recreant verwacht later te komen, geeft hij dit tijdig door aan de verhuurder.

Indien de Recreant binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een Annulering.

Algemeen geldt dat de (Mede)Recreant de Accommodatie op de vertrekdatum vóór 10.00 uur verlaten dient te hebben.

Indien de Recreant voortijdig vertrekt, is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

DE ACCOMMODATIE, HET PARK EN DE FACILITEITEN
Gebruik
(Gehuurde) Accommodaties zullen nimmer als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Gasten dienen altijd elders een vaste woonplaats te hebben. Het niet hebben van een vaste woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de Gast en kan de verhuurder nimmer worden tegengeworpen.

Het is verboden de (gehuurde) Accommodatie te gebruiken anders dan voor het (recreatieve) doel waarvoor het is bestemd.

Het is verboden de (gehuurde) Accommodatie in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Aan deze toestemming kan de verhuurder voorwaarden verbinden die eveneens schriftelijk worden vastgelegd.

Het is verboden de Accommodatie te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht.

Schoonmaak/onderhoud
De Accommodatie wordt schoon geleverd aan de (Mede)Recreant.

Indien de Accommodatie in de visie van de (Mede)Recreant bij aanvang van het verblijf niet correct of compleet is geleverd, dient de (Mede)Recreant dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee uur na aankomst te melden bij de verhuurder. Indien een dergelijke melding niet –tijdig- plaatsvindt, kan geen beroep meer worden gedaan op een beweerd gebrek inzake de Accommodatie.

Een Gast is verplicht de Accommodatie en de directe omgeving (gedurende de looptijd van de overeenkomst) in dezelfde staat van onderhoud te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen of betreden.

De verhuurder behoudt zich het recht voor bij niet juist gebruik en/of het niet correct achterlaten van de Accommodatie aanvullende (schoonmaak)kosten aan de (Mede)Recreant in rekening te brengen.

Indien sprake is van een eindschoonmaak door de verhuurder (bij boeking met huisdieren en in sommige parken verplicht), geldt dat hierin in ieder geval niet is inbegrepen de afwas, het verzamelen van het beddengoed en handdoeken en het deponeren van het afval in de afvalcontainer. Deze werkzaamheden dienen door de Recreant te worden uitgevoerd.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)werkzaamheden in het park of aan de Accommodatie worden uitgevoerd, zonder dat dit zal kunnen leiden tot een recht op enige vergoeding terzake daarvan. De verhuurder zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.

De verhuurder heeft altijd het recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de (Mede)Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de verhuurder het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur) sommen.

Plaatsen extra kampeermiddelen
Het is verboden om in de nabijheid van een Vakantieverblijf een Kampeermiddel te plaatsen.

REGELS IN HET PARK/PARKREGLEMENT
Per park zijn (huis)regels (o.a. het Parkreglement) opgesteld waarin aanvullende regels zijn opgenomen terzake van het verblijf in het park en het gebruik van de Faciliteiten.

Overtreding van de Algemene voorwaarden en/of het Parkreglement en/of specifieke gevallen (en de per park geldende aanvullende regels) alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van verhuurder, kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben van het gehele gezelschap (Gezin) waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder recht op restitutie van de totaalprijs.

HUISDIEREN
In sommige parken is het toegestaan huisdieren mee te nemen; in andere parken niet. Verwezen wordt naar de informatie op de website. De verhuurder behoudt zich het recht voor haar beleid op dit punt per park te wijzigen.

Het is verplicht dat honden en katten een vlooienband dragen en vrij zijn van ongedierte.

AANSPRAKELIJKHEID
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op de parken en/of in de Accommodatie of de aangeboden Faciliteiten/voorzieningen. Hieronder vallen ook de zaken die door de Gasten in het park of de Accommodatie zijn achtergelaten.
 2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de parken en/of in de Accommodatie.
 3. mondeling verstrekte inlichtingen.
 4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder door Derden wordt veroorzaakt.
 5. gevolgen van deelname aan sportcursussen, avonturen en activiteiten georganiseerd op het park.
 6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website. Deze binden de verhuurder niet.
 7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten
 8. door derden geleverde diensten in het kader van de tussen de verhuurder en (Mede)Recreant gesloten overeenkomst.
 9. schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van Gasten door personeel van de verhuurder.
 10. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de verhuurder.

De (Mede)Recreant en/of zijn Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij de verhuurder en/of enige Derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of Derden die zich door hun toedoen in het park bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (Mede)Recreant en/of zijn Gasten onmiddellijk gemeld te worden bij de verhuurder, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen.

De verhuurder verplicht zich om na melding door de Recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere Gasten, passende maatregelen te nemen.

WAARBORGSOM EN VERREKENING
In verband met de “eindcontrole” zal een waarborgsom per gereserveerde Accommodatie per periode in rekening worden gebracht.

De Waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 14 dagen ná het vertrek teruggestort mits de Accommodatie achtergelaten wordt conform onze (schoonmaak)voorschriften en er geen (schade)bedragen ter verrekening meer openstaan. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Eén jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom.

OVERIGE BEPALINGEN
Rechtskeuze
Op alle overeenkomsten die tussen de verhuurder en de Recreant worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Gebruik en Inlevering sleutels, pasjes etc.
Bij het verlies van sleutels/pasjes etc. worden kosten in rekening gebracht. (terzake van sleutels is dit een bedrag van € 115,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen.

Parkeren
Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden.

Onvoorziene gevallen
In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene voorwaarden, of het Parkreglement beslist de verhuurder.